Informació política

Opinió dels grups polítics municipals

⇒ Mocions presentades al Ple Municipal 

      Any 20232022 / 2021