Informació política

Opinió dels grups polítics municipals

⇒ Mocions presentades al Ple Municipal 

      Any 2021 / 2022