Comunicació obres i instal·lacions - Tipus 2

Obra menor. Comunicació d'obres. Comunicacions obres i instal·lacions

Comunicació que es fa a l'ajuntament per a realitzar qualsevol construcció, instal·lació, rehabilitació que d'acord amb la legislació sobre ordenació de l'edificació no requereixi elaboració de documentació tècnica. (No inclou obres i usos que, segons la legislació urbanística, només es puguin establir amb caràcter provisional, ni aquelles que afectin l’àmbit de protecció d’edificacions incloses al catàleg d’edificis historicoartístics)

Pels supòsits especificats en el següent llistat, seguiu l'enllaç corresponent:

 1. Arranjament cobertes que no modifiquin l'estructura ni impliquin la utilització d'una estructura auxiliar (cistella, bastida...) i que no afectin la via pública
 2. Arranjament paviments patis sense moviments de terres
 3. Locals no destinats a habitatge
 4. Tendals en façanes d'habitatge. Tancaments de parcel·les que no impliquin moviments de terres. Reparació tanques.
 5. Instal·lació d'antenes. Aparells de climatització exterior d'habitatges
 6. Arranjament façanes
 7. Instal·lació de captadors solars. Aparells aerotèrmia (no contemplats en altre tipus de llicència). Plaques solars fotovoltaiques

Normativa reguladora

La presentació de la comunicació pressuposa el coneixement i l'acceptació de les normes que la regulen

Altres tràmits que poden ser del vostre interès

Informació comparativa dels diferents tipus d'obres que es poden executar a Martorelles

Per qualsevol dubte podeu contactar

ajmar.urbanisme@martorelles.cat

Quin cost té:

Segons el que estipulen les ordenances fiscals número: 5, 9 i 22

Quan es dóna resposta:

Si en el termini d'un mes a comptar de la presentació de la comunicació, l'Ajuntament no manifesta de manera motivada la disconformitat, l'actuació comunicada queda legitimada i podrà realitzar-se, sempre que sigui conforme amb la normativa aplicable. El termini de resolució comença a comptar a partir de la data de presentació de la sol.licitud i sempre que s'hagi presentat tota la documentació requerida.

Qui pot sol·licitar-ho:

Tota persona propietària, promotora de l'obra o degudament autoritzada

Cal aportar:

 • Formulari 2410 Comunicació d'obres i instal.lacions. Tipus 2

  (Inclou una graella per calcular el cost)

 • Formulari TD20-025 Nomenament de la constructora

 • DOCUMENTACIÓ MÍNIMA A PRESENTAR EN TOTS ELS SUPÒSITS:
 • Pressupost de despeses detallat
 • Documentació gràfica (plànols i fotografies)
 • En el cas que es generin residus

  Contracte d'acceptació d'una gestora de residus o dipositar una fiança de 150€ a la Tresoreria Municipal.

 • Si les obres impliquen la retirada d'amiant

  - Comprovant de l'autorització de la retirada per part del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya
  - Contracte d'acceptació de residus

 • En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa
 • Les persones comunicants estan obligades a que la documentació aportada i les seves dades siguin certes i a facilitar tota la informació requerida per l’Ajuntament per tal de comprovar la seva veracitat


Canals de tramitació:

 • Presencial

OAC - Oficina d'Atenció a la Ciutadania

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08107 Martorelles - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 93 570 57 32 Ext.1
Fax: 93 6818726
Adreça electrònica: mar.oac@martorelles.cat
Horari:  
De dilluns a divendres de 8h a 15h.Dimarts a la tarda amb cita prèvia, excepte de l’1 de juny al 30 de setembre.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 20.03.2024 | 15:27